Vedtægter for Hørning Cityforening

§1.
Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Hørning Cityforening
Dens hjemsted er Hørning by, Skanderborg Kommune.

§ 2.
Foreningens formål:
Foreningens formål er at virke til fremme af handel og dermed forbundne erhverv i Hørning.

§ 3.
Medlemskab:
Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver person, virksomhed, forening eller institution, der driver handel i Hørning.

Enhver tvivl om retten til medlemskab afgøres af bestyrelsen.

Et medlem, der modarbejder foreningens interesser, eller af andre årsager må skønnes at være til skade for foreningens virke og omdømme, kan ekskluderes af foreningen ved flertalsbeslutning i bestyrelsen.

Skulle bestyrelsen efter foranstående bestemmelse nægte medlemskab eller foretage eksklusion af et medlem, kan dette gennem et medlem indankes for foreningens ordinære generalforsamling, der træffer endelig afgørelse om nægtelse af medlemskab eller eksklusion med 2/3 stemmemajoritet blandt de fremmødte stemmer.

Er et medlem i restance med mere end et års kontingent, betragtes medlemmet som udtrådt af foreningen. Ny optagelse kan først finde sted, når restancen er betalt.

§ 4.
Udmeldelse:
Udmeldelse af foreningen sker med 1 måneds forudgående skriftligt varsel til en 1. januar.

Ved forretningsophør eller overdragelse kan udmeldelse dog ske uden varsel. Medlemskabet kan overgå til køber.

§ 5.
Kontingent:
Det årlige kontingent, der forfalder til betaling senest den 1. marts, fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet opkræves helårligt forud.

§ 6.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes i Skanderborg Kommune.

Den ordinære generalforsamling, der skal holdes inden udgangen af marts måned, indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale blade, og/eller ved direkte skriftlige meddelelser til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal inden 15. februar indsendes skriftligt til bestyrelsens formand.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/10 af medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter samme regler, som den ordinære generalforsamling.

Såfremt generalforsamling er begæret af medlemmerne jf. foranstående, skal generalforsamling indkaldes senest 14 dage efter modtagelse af begæring med angivelse af dagsorden.

§ 7.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport.
4) Behandling af eventuelle indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5) Valg af bestyrelse.
6) Valg af suppleanter.
7) Valg af 2 revisorer.
8) Eventuelt.

§ 8.

Afstemning:
Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, foregår afstemningen ved simpelt stemmeflertal. Såfremt dirigenten bestemmer det eller det begæres af mindst 3 medlemmer, foretages der skriftlig afstemning.

På generalforsamlingen har ethvert medlem 1 stemme.

Såfremt et medlem er i restance, mister medlemmet sin stemmeret på generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves gennem skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, idet dog det enkelte medlem ikke kan udøve stemmeret for mere end 1 fuldmagt. Et medlems stemme kan ikke opdeles på flere fuldmagter.

Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Intet medlem kan stemme i sager, der angår vedkommende selv.

§ 9.

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Kassererhvervet og andet tidskrævende arbejde kan af bestyrelsen helt eller delvist overlades til dertil ansat medhjælp.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen.

Der afgår årligt henholdsvis 3 og 2 medlemmer af bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted. Dog kan et medlem maksimalt sidde i bestyrelsen i en uafbrudt periode på 20 år.

Bestyrelsen kan nedsætte fornødne arbejdsudvalg.

Bestyrelsen afholder møder, når formanden eller i hans sted næstformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme sagen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Den har den overordnede ledelse af foreningen, med ansvar overfor generalforsamlingen. Dersom bestyrelsen ansætter lønnet medhjælp, træffer den beslutning om vedkommendes kompetence, ansvar og pligter.

Det påhviler bestyrelsen at repræsentere foreningen udadtil, samt at besvare enhver til foreningen stilet henvendelse eller forespørgsel fra offentlige myndigheder og private, ligesom bestyrelsen over for samme er bemyndiget til at udtale sig og handle i foreningens navn.

Bestyrelsen har ansvaret for en forsvarlig anbringelse af foreningens midler.

Over bestyrelsens møder og foreningens generalforsamlinger føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på det følgende bestyrelsesmøde.

Der vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

§ 10.
Forretningsorden:
Bestyrelsen kan udarbejde forretningsorden angående udførelsen af sit hverv.

§ 11.
Regnskab og revision:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier, rettigheder og forpligtelser, samt under foretagelse af nødvendige afskrivninger.

Til at revidere foreningens regnskaber, vælges der årligt af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer 2 revisorer.

§ 12.
Vedtægtsændring:
Til vedtagelse af beslutning om ændringer af vedtægter kræves, at beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

§ 13.
Opløsning:
Beslutning om opløsning af foreningen sker efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer. Dog skal den generalforsamling, hvorpå opløsningen skal kunne vedtages være indkaldt udelukkende med dette punkt på dagsorden.

Eventuelt overskud anvendes til fremme af handel i Hørning.

§ 14.
Ikrafttrædelse:
Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen.

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 12. marts 2024.